Pligter og rettigheder

Her på siden kan du læse om lovgivningsmæssige pligter og rettigheder, som danner ramme for plejefamiliernes virke.

Når I aftaler kontrakt, skal I være opmærksom på, hvilke forventninger, krav og rettigheder, der er til jobbet som plejefamilie.

Plejefamilier er personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv. Det betyder, at I skal underrette kommunen, hvis I får kendskab til eller grund til at antage at et barn:

  • Kan have behov for særlig støtte.
  • Umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af forældres forhold.
  • Har været udsat for vold eller andre overgreb. I forbindelse med mistanke om vold og overgreb, skal I kontakte barnets rådgiver straks. Sammen med rådgiveren skal I aftale det videre forløb, og herunder hvordan og hvornår rådgiveren underretter forældremyndigheden.

Den skærpede underretningspligt omfatter også plejebarnets eventuelle søskende, som I som døgnplejefamilie eller aflastningsfamilie får kendskab til.

Er I bekymret for et barn, så kan I på telefonen kontakte barnets rådgiver direkte. I kan også udfylde en underretning på Herning kommunes hjemmeside. Efterfølgende skal I kontakte barnets rådgiver og familieplejekonsulenten. Her kan I også få råd, hvis I er i tvivl.


Plejefamilier har ret og pligt til efteruddannelse, der svarer til minimum 2 kursusdage årligt. Kommunale plejefamilier har ret og pligt til 4 kursusdage årligt.

Plejefamilier har ret og pligt til supervision tilpasset plejefamiliens behov. Omfanget af og indholdet i supervisionen skal afspejle plejeopgavens karakter og den konkrete plejefamilies erfaring og behov.

Udgangspunktet er, at begge plejeforældre modtager efteruddannelse og supervision.

Det er Familieplejen i Herning kommune, som skal sikre, at I modtager efteruddannelse og supervision. 


Rådgiver forhører sig hos plejefamilie inden anbringende kommune træffer afgørelse om ændring af:

  • Samværsaftaler.
  • Hjemgivelse.
  • Ændret anbringelsessted.

I får ikke partstatus, men rådgiveren skal inddrage jeres udsagn i beslutningsgrundlaget og tillægge den passende vægt.

I har ikke pligt til at udtale jer. Der er ikke formkrav til høringen af jer. Høringen kan ske skriftligt, via et møde eller telefonsamtale. Der er dog notatpligt for anbringende kommune. Jeres udsagn vil således indgå som en akt i barnets sag.


Klageret betyder, at I kan klage til anden instans over myndighedens afgørelser. Klageret betyder, at I har ret til et skriftligt begrundet svar på jeres ansøgning. Medmindre I får helt og fuldt medhold/bevilget det, I har ansøgt om.


Det er efter straffeloven forbudt at anvende magt overfor et plejebarn. Det være sig i form af nedværdigende behandling, vold, fastholdelse eller isolation.
Det er lovligt at udøve selvforsvar (nødværge).

Kommunale plejefamilier er efter Lov om Voksenansvar for børn og unge desuden omfattet af muligheden for fysisk guidning samt afværgehjælp.

Hvis du i en konfliktsituation har anvendt magt overfor plejebarnet, skal du straks orientere barnets rådgiver og din familieplejekonsulent.

 


Som plejefamilie skal I samarbejde med barnets forældre. I skal være medvirkende til, at forbindelsen mellem barn og forældrene og netværket bliver holdt ved lige. Det er til barnets bedste.

Det er barnets rådgiver, som tilrettelægger samværet. Rådgiver vægter at barnet har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværk.

Det er kommunens pligt at:

  • Sikre forældrene får information om barnets hverdag. 
  • Bidrage til et godt samarbejde mellem forældre og plejefamilie.

Ofte er det plejefamilien, som gennem en jævnlig dialog med forældrene, informerer om barnets dagligdag


Når et barn bliver anbragt i en plejefamilie, er barnet og familiens situation allerede gjort til en offentlig sag.

Tavshedspligten er en paragraf i Forvaltningsloven. Den skal sikre borgerens rettigheder. Lovgivningen skal sikre at alle i offentlig tjeneste kun udveksler fortrolige oplysninger, når det er relevant for barnets sag.

Det betyder, at I har tavshedspligt om fortrolige oplysninger over for andre personer og myndigheder. Andre personer kan være en nær ven/veninde. Andre myndigheder kan være plejebarnets klasselærer (skolen).

Som plejefamilie må I kun videregive fortrolige oplysninger ved samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Samtykket skal også omfatte, hvem I må videregive oplysningerne til.

Fortrolige oplysninger er oplysninger om de forhold, der førte til barnets anbringelse. I langt de fleste situationer kan I aftale med plejebarnets forældre, at I må videregive fortrolige oplysninger. Oplysninger som har betydning for barnets trivsel i skole, daginstitution m.v.

Ved indgåelse af et plejeforhold underskriver plejefamilien en tavshedserklæring.

Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsens ophør.


 

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Alice Eijgendaal
Centerleder
Tlf.: 21543904
Mobil: 21543904
Send e-mail til alice.eijgendaal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.