Ansættelse og løn

Her på siden kan du finde svar på løn, faste ydelser og tilskud til de forskellige typer af plejefamilier.
Plejefamilier, som samarbejder med Herning Kommune, ansættes på en kontrakt og aflønnes med et aftalt antal vederlag.

Det er barnets rådgiver der laver kontrakt og ansætter jer som plejefamilie. Kontrakten indeholder de aftaler som rådgiver og I individuelt laver omkring det enkelte barn.
Det kan eksempelvis være:
 • Antal vederlag for opgaven.
 • Hvornår I modtager kørselsgodtgørelse.
 • Ferieafholdelse.
 • Forsikring hvis plejebarnet forvolder skade på indbo.
 • Hvem henter og bringer barnet.
 • Tavshedspligt.

Beregningsgrundlaget for jeres løn bliver kaldt vederlag. Vederlag er en skattepligtig ydelse for den af jer, som underskriver kontrakten med kommunen. Vederlaget prisfastsætter rådgiveren årligt efter retningslinjer fra Kommunernes Landsforening.

Se taksttabel på KL´S hjemmeside.

Fastsættelse af vederlagets størrelse vurderer rådgiveren ud fra:

 • Plejebarnets behov for hjælp og støtte.
 • De krav kommunen stiller til dine kompetencer.
 • Den indsats som plejebarnets anbringelse kræver af jer som plejefamilie.
 • Den indsats I skal gøre i forhold til samvær mellem plejebarnet og dets forældre.
 • Om I kan varetage et fuldtidsjob eller ej samtidig med plejeopgaven.

Honoreringssystemet betyder, at kommunen hvert år vurderer og forhandler vederlaget med dig. Når I skal forhandle vederlag, laver rådgiveren sammen med jer en evaluering af det enkelte plejebarns behov. Rådgiver og I vurderer, hvilken indsats der er behov for. Denne evaluering ligger til grund for jeres løn som plejefamilie

Lønnen som plejefamilie er ikke pensionsgivende (i forhold til arbejdsgiverbetalt pension) 


Gennemsnitsmodellen bliver anvendt i forbindelse med nye døgnanbringelser af børn og unge. Modellen tilbyder her plejefamilien den samme gennemsnitlige vederlagshonorering under hele plejeforløbet.

I Gennemsnitsudvalget er der:

 • Barnets rådgiver.
 • 3 teamledere fra Center for Børn og Forebyggelse.
 • Funktionsleder fra Familieplejen.
 • Faglig koordinator fra Familieplejen. 
 • Familieplejekonsulent fra Familieplejen.

Gennemsnitsmodellen støtter plejefamiliernes motivation til at arbejde udviklende. Der er fokus på barnets ressourcer fremfor barnets vanskeligheder. Det skaber mere ro om barnet under anbringelsen.

Når sagen er blevet behandlet på møde, bliver plejefamiliens løn fastsat på baggrund af en gennemsnits betragtning for hele plejeforløbet.

På mødet i Gennemsnitsudvalget drøfter vi:

 • Barnets støttebehov.
 • Krav til plejefamilien.
 • Tidshorisont for anbringelsen.
 • Forventninger til samarbejde med barnets forældre.
 • Plejefamiliens ressourcer, kompetencer, og kvalifikationer i forbindelse med at løse opgaven med plejebarnet.
 • Plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsbegrænsninger, herunder omfanget af andet arbejde.

Kost og logi
Kost- og logi-beløbet er en skattefri ydelse fastsat af Socialministeriet. Beløbet skal dække plejebarnets forsørgelse. Det vil sige udgifter til:

 • Kost.
 • Daglige fornødenheder.
 • Fornøjelser.
 • Udgifter til værelse.
 • Opvarmning.
 • Slitage.
 • Fritidsaktiviteter.
 • Kørsel - til og fra daginstitution, skole, til og fra kammerater, fritidsaktiviteter, skolemøder, forældremøder, almindelige lægebesøg og lignende.

Særlig kørselsgodtgørelse efter statens lave takst bliver aftalt ved indgåelse af kontrakt eller efter aftale med barnets rådgiver.

Herning kommune evt. kan helt eller delvist dække visse øvrige udgifter. Dette bliver vurderet og aftalt med barnets rådgiver.

Tøj- og lommepengebeløb
Kommunen udbetaler et fast beløb til tøj og lommepenge til plejebarnet.

Beløbet er skattefrit og bliver overført til barnets NEM-konto. Vi forventer, at du som plejefamilie administrerer disse beløb for eller sammen med plejebarnet - alt efter barnets alder og modenhed.

Socialministeriet fastsætter beløbene, som varierer efter plejebarnets alder.


Som netværksfamilien modtager I ikke vederlag. I får dog udbetalt samme faste beløb til kost og logi til plejebarnets forsørgelse, som andre plejefamilietyper.

Lovens hensigt med netværksfamilier forudsætter, at plejebarnet er sidestillet fuldt ud med andre børn i familien. Det betyder, at kommunen skal dække udgifter som medvirker til, at plejebarnet kan indgå i familiens almindelige livsførelse. Aktiviteter som kost og logi-beløbet ikke forventes at dække. Det er hensigten med lovens bestemmelser, at Herning kommune skal kompensere for de merudgifter, et ekstra familiemedlem repræsenterer.

Der kan i særlige tilfælde, og for en kortere periode, ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det er hvis én af jer er nødt til at være hjemme på fuldtid eller på nedsat arbejdstid.


Som aflastningsfamilie får du udbetalt vederlag og kost og logi-beløb for de dage, du faktisk har plejebarnet i aflastning.

Her gælder samme principper for vederlagets fastsættelse som for døgnplejefamilier. Oftest er aflastningsfamilien i fuldtidsbeskæftigelse ved siden af arbejdet som aflastningsfamilie.

Som aflastningsfamilie får I kørselsgodtgørelse efter samme regler som døgnplejefamilier.

Som aflastningsfamilie modtager I ikke tøj- og lommepengebeløb, da I ikke har ansvaret for forsørgelsen af plejebarnet. 

Som hovedregel bevilger rådgiver ingen øvrige udgifter.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Alice Eijgendaal
Centerleder
Tlf.: 21543904
Mobil: 21543904
Send e-mail til alice.eijgendaal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.